The Fisherman and the Genie

Fisherman and the Genie

Shadow puppet show and puppet making workshop
Sioe pypedau cysgod a gweithdy creu pypedau

by / gan Tallulah Swirls
Saturday / Sadwrn
17/05/2014
10am-12pm or / neu 1pm-3pm

1st child / plentyn 1af: £10 • 2nd child / 2ail blentyn: £9 • 3rd child / 3ydd plentyn: £8

Following the success of her last visit with ‘When Eggy Met Peggy’, Tallulah Swirls is back with her puppetry delights.

The session will commence with a shadow puppet performance, inspired by a tale from Arabian Nights: The Fisherman and the Genie. This atmospheric, magical and interactive performance provides the perfect introduction to shadow puppets.

Following a short break, a simple yet effective puppet making process will be demonstrated and children will be encouraged to use their imagination and produce their own characters derived from the show. A short impromptu and improvisational shadow puppet show will follow, starring the children themselves, giving them the opportunity to bring their characters to life.

Age guidance, 4-8 (grown-ups attend free of charge)

Yn dilyn llwyddiant ei hymweliad diwethaf gyda ‘When Eggy Met Peggy’, mae Tallulah Swirls yn ôl gyda ei phypedwaith hyfryd.

Bydd y sesiwn yn dechrau gyda pherfformiad pypedau cysgod, a ysbrydolwyd gan stori o Arabian Nights: Y Pysgotwr a’r Genie. Mae’r perfformiad atmosfferig, hudolus a rhyngweithiol hwn yn darparu cyflwyniad perffaith i gysgodi pypedau.

Yn dilyn egwyl fer, bydd cyfle i’r plant greu pypedau syml eu hunain gan ddefnyddio eu dychymyg i gynhyrchu eu cymeriadau eu hunain yn deillio o’r sioe. Bydd sioe bypedau cysgod byr yn dilyn, gyda’r plant eu hunain yn cael y cyfle i ddod â’u cymeriadau yn fyw .

Canllaw oed, 4-8 (oedolion yn mynychu yn rhad ac am ddim)