Ble mae’r dail yn hedfan

Arad Goch
Saturday / Sadwrn
22/03/2014
12pm
£6 / £20 (Family ticket / Tocyn teulu)
*

Cynhyrchiad yw hwn sy’n antur gerddorol, doniol, rhythmig a chreadigol i ddarganfod hud a rhyfeddod byd natur – brigau yn canu, mwsogl yn dawnsio, hyd yn oed dail yn cweryla!

Mae’r cynhyrchiad yn defnyddio gwrthrychau naturiol i ddeffro’r synhwyrau ac agor dychymyg y plant i greu, adeiladu, chwarae, archwilio a chyfathrebu. Bydd y plant yn cael cyfle i ymuno mewn a helpu’r cymeriadau i greu lle arbennig, diogel a chysurus iddynt gysgodi a chysgu, gan wynebu rhai o’r problemau ymarferol ag emosiynol sydd yn dod yn sgìl cydweithio a rhannu ag eraill.

Perfformiad trwy gyfrwng y Gymraeg
I blant 2+

This production is a musical, comical, rhythmical and creative adventure by discovering the magic and the amazing world of nature – branches that sing, moss that dances and even quarrelsome leaves!

The production uses naturally occurring objects from our environment to awaken the senses and the imagination of a child to create, build, play, explore and communicate. The children will get the opportunity to join in and assist the characters to create a safe, special and comfortable place to shelter and sleep, by facing some practical and emotional obstacles which occur when working and sharing with other individuals.

Performance through the medium of Welsh
For ages 2+