Amdanom ni ::: About us

The Lifelong Learning Centre opened in September 2006. It is part of Gartholwg Community Campus, a multi-million pound development at Church Village, that also includes:

•Ysgol Gyfun Gartholwg (replacement school for Ysgol Gyfun Rhydfelen)
•Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg
•Garth Olwg Nursery
•Church Village Community Library
•Gartholwg Youth Centre

gartholwg_original1_cropped_lightenThe Campus has been developed under a private finance initiative. The buildings are owned by 2003 Schools Services Limited and are leased back to the Rhondda Cynon Taf County Borough Council for an agreed price (the unitary charge) over a period of 25 years. Vinci PLC are responsible for the building maintenance work over the next 25 years, as well as care-taking, security, cleaning, ICT maintenance, reprographic services and on-site catering provision. This latter service has been sub-contracted to Catering Direct.

The legal contract has clearly identified the hours that the partners have access to the buildings and at all other times the buildings revert to Vinci PLC so that they can hire the premises out to third parties. In addition, all bookings for use of the sports facilities have to be made through Vinci PLC.

The LLC is designed to provide a wide variety of lifelong learning and leisure opportunities and is a multi-functional facility. The Manager of the LLC is accountable to the Headmaster and Board of Governors of Ysgol Gyfun Gartholwg and is a member of the School’s Senior Management Team.

In addition, the LLC has a Stakeholder Committee which includes representatives of the local community, and a wide variety of training providers and advice providers who deliver services at the Centre. This Committee is consulted on a variety of issues that affect the Centre, its activities and plans for the future.

What can the Centre offer?

The Centre has something for everybody. A variety of courses are held during the day and evening aimed at people of all ages and background. You can venture on a language course, card making, photography, computing and aromatherapy amongst others. A full list of courses is available on this web site. You can also contact the Centre or even register for a regular update on forthcoming courses and events.

The Centre has:

•Teaching rooms
•Ceramic, art and design rooms
•Theatre
•Dance studio
•Events room with bar and kitchen inclusive
•IT suite
•Cyber Cafe

Opening Hours*:

Monday – Thursday 9:00am – 9:30pm
Friday 9:00am – 7:30pm

*unless certain events are taking place in which case the Centre may be open later.

Our Web site

This web site has has been produced by the Gartholwg Lifelong Learning Centre and contains information on all courses available at the Centre, the events planned for the coming year, the facilities on offer and how to contact us to arrange use of the Centre.

This web site has been designed and is maintained in-house.


Agorodd y Ganolfan Dysgu Gydol Oes ym mis Medi 2006. Mae’n rhan o Gampws Cymunedol Gartholwg, datblygiad o sawl miliwn ym Mhentre’r Eglwys. Dyma rannau eraill y Campws:

•Ysgol Gyfun Gartholwg (Adeilad newydd yn lle Ysgol Gyfun Rhydfelen)
•Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg
•Meithrinfa Garth
•Llyfrgell Gymunedol Pentre’r Eglwys
•Canolfan Ieuenctid Gartholwg

Cafodd y Campws ei ddatblygu o dan fenter cyllid preifat. Mae’r adeilad yn berchen i 2003 Schools Service Cyf. ac fe logir yn ôl i Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf am bris a gytunwyd arno dros gyfnod o 25 mlynedd. Dros y 25 mlynedd nesaf Vinci PLC fydd yn gyfrifol am waith cynnal a chadw yr adeilad, yn ogystal â gofalu am yr adeiladau, diogelwch, glanhau, cynnal a chadw, TGCh, gwasanaethau reprograffig a darpariaeth arlwyo ar y safle. Mae’r gwasanaeth yma wedi’i is-gontractio i Catering Direct.

Mae’r contract wedi pennu’n glir yn ystod pa oriau y bydd gan y partneriaid fynediad i’r adeiladau. Tu allan i’r oriau hyn, bydd yr adeiladau yn dychwelyd i JAS, a bydd hawl gyda hwy i logi’r fangre i drydydd partïon. Yn ogystal â hynny, rhaid gwneud pob archeb am ddefnyddio’r cyfleusterau chwaraeon drwy Vinci PLC.

Nod y Ganolfan Dysgu Gydol Oes yw darparu amrywiaeth eang o gyfleoedd dysgu gydol oes, gan gyflawni nifer o wahanol swyddogaethau. Mae Rheolwr y Ganolfan Dysgu Gydol Oes yn atebol i Bennaeth a Bwrdd Llywodraethu Ysgol Gyfun Gartholwg, ac mae’n aelod o Uwch Dîm Rheoli’r Ysgol.

Yn ogystal â hyn mae Pwyllgor Budd-ddeiliaid gan y Ganolfan Dysgu Gydol Oes. Mae hyn yn cynrychioli cynrychiolwyr o’r gymuned leol, ac amrywiaeth eang o ddarparwyr hyfforddiant a darparwyr cyngor sy’n cyflwyno gwasanaethau yn y Ganolfan. Bydd y Ganolfan yn ymgynghori â’r Pwyllgor yma ar amrywiaeth o faterion sy’n effeithio ar y Ganolfan, ei gweithgareddau, a’i chynlluniau at y dyfodol.

Beth gall y Ganolfan gynnig i mi?

gartholwg_original1_cropped_lightenMae gan y Ganolfan rhywbeth i gynnig i bawb. Cynhelir amrywiaeth o gyrsiau i bobl o bob oed a chefndir yn ystod y dydd a’r nos. Gallwch fentro ar gyrsiau gwneud cardiau, ffotograffiaeth a chyfrifidauron. Beth am geisio dysgu iaith neu fynychu cwrs aromatherapi? Am fanylion pellach gallwch alw draw i’r Ganolfan neu ddychwelyd y daflen gofrestu sy’n rhan o’r pecyn hwn.

Mae’r Ganolfan yn cynnwys:

•Ystafelloedd dysgu
•Ystafelloedd serameg, celf a dylunio
•Theatr
•Stiwdio ddawns
•Ystafell achlysuron gan gynnwys cegin a bar
•Ystafell gyfrifiaduron
•Gwegaffi

Oriau Agor*:

Llun – Iau 9:00am – 9:30pm
Gwener 9:00am – 7:30pm

* heb law bod digwyddiad ymlaen a fyddai’n golygu ein bod ar agor yn hwyrach.

Ein Gwefan

Crewyd y wefan hon gan Ganolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg ac mae’n cynnwys gwybodaeth am holl gyrsiau’r Ganolfan, gweithgareddau’r flwyddyn, y cyfleusterau ar gael a manylion ar sut i gysylltu â ni.

Cynlluniwyd a chynhelir y wefan yn fewnol.